+48 502 327 667 kkshotokan@onet.eu FACEBOOK

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO , zmianie uległy wymagania dotyczące ochrony danych osobowych.
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:
  1. ADMINISTRATOREM DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Klub Karate – do SHOTOKAN z siedzibą ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice, NIP 755-17-48-643, REGON 531663005, KRS 0000061466.
Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kkshotokan@onet.eu
  1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH.
Klub Karate – do SHOTOKAN przetwarza dane osobowe w celach: statutowych, wypełniania obowiązków prawnych, promocyjnych i informacyjnych, realizacji umów z partnerami klubu, w pozostałych przypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniejszej udzielonej zgodzie.
  1. JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ KLUB.
Klub Karate – do SHOTOKAN przetwarza przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu, zawarte w deklaracji członkowskiej. Do realizacji celów zawartych w pkt. 2. wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników klubu, a także kadry instruktorsko-trenerskiej w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach klubu, wydawnictwach tradycyjnych oraz mediach społecznościowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie Karate – do SHOTOKAN. Jeśli będą tego wymagać przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, administrator może wymagać innych niezbędnych danych.
  1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. W szczególności:
  1. KOMU MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE.
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt.2. dane osobowe mogą być przekazywane: organom administracji państwowej i samorządowej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, organizacjom sportowym (klubom, związkom okręgowym i krajowym).
Dane osobowe nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  1. JAK DŁUGO PRZETWARZANE SĄ DANE.
Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym okresie, przez czas wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI-PROFILOWANIE.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSWTU W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIONYMI NAM DANYMI
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez administratora, mają Państwo prawo do:
Dziękujemy, za zapoznanie się z klauzulą informacyjną. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy